Visie

Onze visie op ons werk in Bafang is dat wij in eerste instantie vooral uitgaan van de wensen en behoeften van de bewoners van Bafang zelf. Toen wij zijn gestart in augustus 2006 hadden wij zojuist een rondreis door Kameroen gemaakt en diverse scholen en projecten bezocht. O.a. leden van ouderraden gaven aan dat ze dringend ondersteuning en hulp zochten bij het realiseren van een aantal doelen en projecten ter plaatse op oa. de basisschool St. Thaddee.Wij werken vanuit de wensen vanuit de mensen zelf en kijken daarbij wat hun draagkracht is en waar wij ondersteuning kunnen bieden. Participatie van de bewoners van het dorp is essentieel om een project goed te laten slagen. Via onze vertegenwoordiger en via een aantal sleutelfiguren en contactpersonen communiceren we met onze doelgroep. Wij kunnen hen informeren en zij informeren ons tijdig over belangrijke ontwikkelingen.

Bewoners hebben een eigen verantwoordelijkheid in onze projecten en wij zien ons als organisatie slechts als een faciliterende, ondersteunende betrouwbare samenwerkingspartner.

Milleniumdoelen

De visie van Stichting Bafang Kids Steun

Een van onze uitgangspunten is dat we op deze kleine bescheiden manier een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de zogenaamde millenniumdoelen. In 2015 moeten er een groot aantal doelen zijn behaald waarbij een aantal regeringen in de wereld de toezegging hebben gedaan hieraan mee te werken

De doelen zijn:

 1. het terugdringen van armoede en honger met 50%
 2. alle kinderen gaan naar school
 3. mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig
 4. minder kindersterfte, sterfte van kinderen onder 5 jaar met tweederde verminderd tov 1990
 5. verbetering van de gezondheid van moeders
 6. bestrijding aids, malaria en andere dodelijke ziektes
 7. meer mensen schoon drinkwater
 8. toegang tot medicijnen en een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

Onze thema’s

De visie van Stichting Bafang Kids Steun

In een artikel laatst gepubliceerd in het blad IS (Internationale Samenwerking) werd ook aangegeven dat de kinder-en moedersterfte de laatste paar jaren in Kameroen weer is gestegen. . Educatie en gezondheid van moeders en kinderen zijn voor ons belangrijke aandachtspunten waar we aan werken.

Wij menen dat een positieve ontwikkeling in Bafang, Kameroen, nauw samenhangt met de mate waarin kinderen de kans krijgen om goed opgeleid te worden en hun onderwijstraject af te kunnen ronden. Hierdoor zullen deze kinderen ook meer kansen krijgen om een goede baan te vinden, eventueel buiten het gebied van Bafang, en dat zij goed op de hoogte gebracht zullen worden van de noodzaak van sociale hygiëne en anticonceptie. Voorlichting aan moeders over opvoeding en gezondheid zorgt ervoor dat moeders beter voor hun kinderen kunnen zorgen en weten hoe ze moeten handelen.

Daarnaast zijn wij van mening dat het heel belangrijk is dat kinderen daar en kinderen hier in Nederland op een of andere manier contact met elkaar krijgen om van elkaars leefwereld te leren. Dit is een proces van interculturalisatie waaraan het project een bijdrage kan leveren door o.a. de gastlessen die we op verzoek van scholen hier in Nederland geven.

Werkwijze: Contact met achterban

De zijn ons ervan bewust dat we een kleine organisatie zijn en dat willen we ook blijven voorlopig. We werken vanuit onze organisatie op vrijwillige basis en in principe werken onze contactpersonen ook op deze basis. We proberen hierdoor onze kosten zo laag mogelijk te houden waardoor er meer geld overblijft om daadwerkelijk aan onze projecten te besteden. Transparantie is hierbij voor ons een belangrijk begrip. In onze nieuwsbrief vertellen we onze donateurs en sponsors wat de stand van zaken is en waar we mee bezig zijn. Hierdoor willen we de betrokkenheid van onze achterban met ons werk vergroten en hen de kans geven mee te denken en invloed uit te oefenen op onze werkzaamheden. Ook het opzetten van deze website past in het kader van contact zoeken en houden met de achterban en het verstrekken van relevante informatie.

Financien

De visie van Stichting Bafang Kids Steun

Zoals eerder gezegd werken we dus met een aantal financiële bronnen:

 1. geld van donateurs
 2. sponsorgeld van belangstellenden
 3. inkomsten van fondsen

Tot nu toe hebben we ongeveer:

 1. 25 donateurs. Een aantal daarvan gaven eenmalig een donatie en anderen geven structureel iets.
 2. Er is een groep van 12 mensen die een groep kinderen direct sponsoren op St. Thaddee. Onze wens is om in het nieuwe schooljaar deze groep uit te breiden naar andere scholen in Bafang tot een aantal van 20 mensen.
 3. Op dit moment hebben we via een fondsaanvraag bij Cordaid een bedrag gekregen van circa 3000,= voor het oprichten en uitvoeren van een boekenfonds. Naast St. Thaddee willen we van dit geld nog op een andere basisschool een boekenfonds opzetten. Dit zal medio augustus plaatsvinden. Onze vertegenwoordiger in Kameroen houdt de financiële administratie bij van het project. Zodra we in Kameroen zijn kunnen de bonnen dan worden overgedragen. Daarnaast houden we hier een administratie bij van uitgaven en inkomsten. Aan het einde van het jaar geven we een financieel verslag aan onze donateurs en sponsors via de digitale nieuwsbrief.Dze vertegenwoordiger in Kameroen houdt de financiele adminstratie bij van het project. Zodra we in Kameroen zijn kunnen de bonnen dan worden overgedragen. Daarnaast houden we hier een administratie bij van uitgaven en inkomsten. Aan het einde van het jaar geven we een financieel verslag aan onze donateurs en sponsors via de digitale nieuwsbrief.

We zien het werken met de bewoners van Bafang als een dynamisch proces waarin communicatie en ideeën uitwisselen heel belangrijk zijn. Zo kan het zijn dat we op dit moment onze energie vooral richten op het realiseren van het boekenfonds maar dat na een tijdje blijkt dat het realiseren van een sportveld prioriteit heeft bij de mensen. We proberen ons zoveel mogelijk hierop aan te passen en mee te gaan met ‘de flow”. Onze uitgangspunten en visie blijven uiteraard wel overeind.
We toetsen ook wat de effecten zijn van de inzet van de Stichting. Het is de bedoeling dat aan de hand van individuele vraaggesprekken en een enquêtelijst er een beeld ontstaat van de situatie voor en na het oprichten van het boekenfonds. De centrale vraag hierbij is wat het effect van de invoering van het boekenfonds is geweest op het dagelijks leven van de kinderen en hun ouders. Wat zijn de positieve, en mogelijk ook negatieve, effecten en resultaten?

Beloningsbeleid en Balans

De Stichting geeft geen vergoedingen aan haar vrijwilligers. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Op 31 December 2016 zal er een balans worden opgemaakt en deze wordt voor juli 2017 op de site gepubliceerd