Beleidsplan en Doelstellingen Bafang Kids Steun 2015-2018

Inleiding

Stichting Bafang Kids Steun is een vrijwilligersorganisatie die opgericht is in 2006. De Stichting richt zich op het ondersteunen van kinderen van ongeveer vier tot en met 18 jaar in het dorp Bafang in West Kameroen. De ondersteuning richt zich op sportief, educatief en cultureel gebied.

Daarnaast zijn er in Bafang 15 scholen betrokken bij dit project en ontvangen ondersteuning vanuit de organisatie.

Bafang Kids Steun heeft een bestuur en een vaste vrijwilligersgroep. Zij komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en bespreken alle ontwikkelingen en nemen gezamenlijk besluiten. In Bafang is een partnerorganisatie opgericht waar nauw mee wordt samengewerkt. Deze organisatie bestaat ook alleen uit vrijwilligers en is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Kameroen en heeft ook een bestuur. Ze heet Association Jeunesse Avenir (de jeugd heeft de toekomst).

Doelstellingen

  • Het ondersteunen van kinderen in Bafang in de leeftijd van vier tot 18 jaar zodat zij naar school kunnen gaan en een schoolcarrière kunnen opbouwen.
  • Kinderen kennis laten maken met diverse vormen van sport en hen de kans geven zich te ontwikkelen.
  • Kinderen kansen bieden hun talenten te ontwikkelen door het aanbieden van sportieve, educatieve en culturele activiteiten.
  • Ouders meer betrokken krijgen bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Projecten

Sponsorplan

Op dit moment worden er 60 kinderen ondersteund vanuit het Sponsorplan. Dit plan is opgezet om kinderen daadwerkelijk een kans te geven naar school te gaan en een schoolcarrière op te bouwen.

Sponsorouders uit Nederland betalen een bedrag van 120 euro per jaar en voor dit geld worden een aantal zaken betaald die het voor het kind en het gezin mogelijk maken naar school te gaan. Dit houdt in:

Het betalen van het schoolgeld,

De aanschaf van een schooluniform,

Schoenen, sokken en sportschoenen,

Schooltas,

Eventueel huur schoolboeken,

Schriften, pennen, kleurpotloden,

Deelname aan activiteiten in AJA centrum.

Het streven is om elk jaar vier nieuwe kinderen te sponsoren. De groep sponsorouders is redelijk stabiel.

 

Lekker Sporten in Kameroen.

Onder dit kopje valt een ontwikkelingstraject in Bafang van allerlei vormen van sportbeoefening.

Sport zien we als een belangrijk bindmiddel tussen bewoners in Bafang. In de loop der jaren zijn er vele masterclasses gehouden over het thema sport en onderwijs. We hebben ons daarbij met name gericht op docenten uit het lager en middelbaar onderwijs. In het dorp zijn er een aantal steunpunten opgezet waar sportmateriaal wordt bewaard dat uit Nederland is gekomen. Het gaat hier vrijwel alleen om tweede-kans sportmateriaal afkomstig van scholen uit Rotterdam en omgeving en van sportverenigingen. Het materiaal wordt uitgeleend aan bewoners die samen willen sporten.

We willen de komende drie jaar de steunpunten ondersteunen door zicht te houden op het gebruik van het materiaal en slijtage door gebruik en waar mogelijk het vervangen van kapot materiaal.

De sportcoaches.

Momenteel is er een team van zeven sportcoaches die oa clinics geven op de 15 deelnemende scholen. Er is een lange aanloopperiode nodig geweest om met scholen te gaan samenwerken en de ouders vertrouwd te maken met de extra sportactiviteiten binnen en buiten het rooster om. In het dorp was men niet bekend met buitenschoolse activiteiten. De meeste kinderen hebben weinig vertier buiten de gewone schooldagen om.

Het is daarnaast best ingewikkeld om de ouders en scholen mee te laten betalen aan de extra sport-en spellessen. Langzamerhand lijkt er bij de ouders nu meer bewustzijn te ontstaan wat het belang is van deze lessen voor hun kinderen. Echter de financiële ruimte bij de meeste gezinnen is zeer beperkt. Ook de scholen hebben meestal een heel krap budget en kunnen weinig bijdragen aan de lessen en clinics.

Er worden clinics gehouden in diverse sporten. Kinderen kunnen zo kennismaken met verschillende sporten zoals handbal, badminton en korfbal. Degene die interesse hebben in een bepaalde sport en een zeker potentieel hebben kunnen dan vervolgens doorstromen naar een van de trainingscentra in de wijken.

Er zijn centra in de volgende wijken: Pouango, Mouankeu, Ndokovi, Nguenack.

Gericht op de volgende sporten: Korfbal, Badminton, Voetbal en karate. Dit laatste onderdeel vechtsporten is in ontwikkeling. Aan de voetbalacademie nemen 70 kinderen deel, Korfbal 36, Badminton 19 en voor Karate zijn er momenteel 13 kids.

De sport-en spellessen zijn gericht op het verwerven van een aantal vaardigheden. Dit zijn vaardigheden zoals: beter leren samenwerken, om leren gaan met de tijd, fairplay, stimuleren van sport voor meisjes.

Cultuur

Cultuur is geen statisch maar dynamisch gegeven en is continue onderhevig aan veranderingen. Dit maakt het tot een boeiend geheel. De traditionele manier van leven in Bafang staat ook onder druk door de toegenomen werkloosheid en de trek van jongeren naar de grote steden op zoek naar een beter toekomstperspectief. De ouderen blijven achter en wonen dan vaak in te grote huizen. Er is geen professionele zorg, zorg wordt verleend binnen de familie of in groter verband binnen het netwerk in de wijk. Buren en familie helpen elkaar zoveel mogelijk.

Vanuit Bafang Kids Steun en AJA willen we een steentje bijdragen in het behouden van de culturele identiteit van de Bamileke stam. De oorspronkelijk gesproken taal is het Fee’ Fee’. Daarnaast willen we aandacht besteden aan muziek. Grote feesten worden meestal opgeluisterd met trommelmuziek en dansen. Ook zijn er diverse momenten waarop fanfares door de straten van het dorp lopen. Zo willen we lessen gaan geven in trompet, gitaar en trommels.

Het plan is om een cultuurfonds op te richten waarbij sponsoren vanuit Nederland een bijdrage leveren gecombineerd met een bijdrage van de ouders van de kinderen die daar mee gaan doen aan de diverse culturele lessen .

Zomervakantieactiviteiten.

In de zomervakantie worden gedurende drie weken vakantieactiviteiten uitgevoerd door vrijwilligers van AJA samen met vrijwilligers uit Nederland via Bafang Kids Steun. De weken zijn gevuld met allerlei sportieve en educatieve activiteiten voor gemiddeld 400 kinderen. De laatste paar jaren zien we een toename in het aantal kleuters en peuters die mee willen doen aan de activiteiten. We zijn nu bezig om het aanbod van activiteiten meer af te stemmen op de komst van deze kleintjes. Zo houden we rekening met de spelletjes en is er ook een slaaphoekje gemaakt voor de kleintjes voor wie het allemaal even teveel wordt.

Tijdens deze vakantieweken lopen docenten van een aantal basisscholen ook stage. Een aantal jongeren die als kind al mee hebben gedaan met de activiteiten helpen nu mee als vrijwilliger tijdens deze weken.